Política de privacidade

Información dacordo ao establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais:

Responsable do tratamento dos seus datos:

  • Razón social: ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS
  • N.I.F: G70586425
  • Domicilio: C/ Isaac Díaz Pardo s/n, Sigüeiro. 15888, Oroso (A Coruña).
  • Teléfono de contacto: 981 691 478
  • E-mail: xerencia@caminoingles.gal
  • Sitio Web: www.caminoingles.gal

Finalidade e necesidade do uso dos seus datos:

Os seus datos persoais serán utilizados para poder relacionarnos con vostede e poder realizar os nosos servizos. Ademais, tamén poden ser usados para outras actividades, como enviarlle publicidade ou promocionar as nosas actividades, pero non se preocupe, porque para iso obteremos o seu consentimento.

Os seus datos persoais requiren un permiso específico e por iso existen cuadrículas que lle permiten elixir de maneira clara, sinxela e fácilmente comprensible sobre o uso da súa información persoal.

Publicidade de información:

En principio e agás que vostede outorgue o seu consentimento, só o persoal da Asociación que estea autorizado poderá ter coñecemento da información que lle temos solicitado e tamén os entes que precisen ter acceso á mesma para que poidamos prestarlle os nosos servizos e aos que esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento da legalidade vixente.

Como lle dicimos, fóra destes casos, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso por escrito.

A seguridade dos seus datos:

Esforzámonos por garantir a seguridade e protección dos seus datos persoais aplicando as medidas de seguridade previa valoración dos riscos que conleva o uso da información requirida. A Asociación desenvolveu unha Política de Protección de Datos e realiza supervisións e auditorías para comprobar que os seus datos persoais están seguros desde que os facilita ata que decide exercitar o dereito de supresión ou incluso durante o tempo que deban permanecer gardados por imperativo legal, pero unha vez transcorrido o prazo legal garantimos a súa eliminación de forma segura.

Cesión de datos:

Non enviamos a súa información persoal a ningún país fóra da Unión Europea e no caso de que sexa preciso enviar os seus datos a un país que non cumpra en materia de protección de datos, sempre lle solicitaremos previamente o seu consentimento e aplicaremos medidas de seguridade para reducir os riscos do envío da súa información persoal a outro país.

Os seus dereitos:

ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS axudaralle a exercitar os seus dereitos: de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Para iso, deberá contactarnos por escrito, xunto cunha fotocopia do seu DNI, para poder identificalo.

Dereito ao cambio de opinión:

Vostede pode retirar o seu consentimento en calquera momento, para iso deberá contactar con nosotros.

Reclamacións:

Informámoslle que pode formular unha reclamación sen custo ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

-Sede electrónica: www.aepd.es

-Dirección postal: Axencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid

Vía telefónica: Telf. 901 100 099 – Telf. 91 266 35 17

Perfís:

Non elaboramos perfís sobre os usuarios dos nosos servizos. Si nalgún momento precisamos elaborar perfís de información sobre vostede, informarémoslle e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que protexan a súa información en todo momento de persoas non autorizadas.

Actualizacións da nosa política de privacidade

A Asociación ten o dereito a modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento.